Przetarg Nieograniczony / zawiadomienie o wyborze

31.07.2018

Przygotowanie, koncepcja i realizacja kreatywnej Kampanii informacyjno-promocyjnej „Rodzina – źródło postaw i relacji” oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych.

Zadanie jest współfinansowane w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości Program II, Priorytet I

ZAMAWIAJĄCY ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Załącznik 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik 3 - Brak wykluczenia

Załącznik do umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ, „Zakres Zadań Wykonawcy (ZZW)”

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Załącznik nr 6 - wykaz osób wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ

 

Zmiana treści SIWZ i zmiana ogłoszenia - 06.08.2018

Dotyczy postępowania: Przygotowanie, koncepcja i realizacja kreatywnej Kampanii informacyjno-promocyjnej „Rodzina – źródło postaw i relacji” oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych.
Zamawiający, Fundacja Komitetu Obchodód Narodowego Dnia Życia działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: w paragraf 3. Opis przedmiotu zamówienia zmienia zapis

Przedmiot zamówienia stanowią usługi oznaczone tytułem: Przygotowanie, realizacja i koordynacja w 2018 roku spójnej kampanii promocyjnej oraz Przygotowanie, koncepcja i realizacja kreatywnej Kampanii informacyjno-promocyjnej „Rodzina – źródło postaw i relacji” oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych. Zamówienie podzielone jest na 8 części tematycznych związanych z celebracją świąt:

 1. Dzień Kolezeństwa – 30.07
 2. Dzień KolezeDzień Pokoju – 21.09
 3. Dzień bez Przemocy – 02.10
 4. Dzień Uśmiechu 05.10
 5. Dzień Praw Rodziny – 22.10
 6. 100-lecie Niepodległości – 11.11
 7. Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci – 19.11
 8. Dzień Ochrony Praw Dziecka – 20.11
 9. Dzień Praw Człowieka – 10.12
 10. Wigilia – 24.12

na

Przedmiot zamówienia stanowią usługi oznaczone tytułem: Przygotowanie, realizacja i koordynacja w 2018 roku spójnej kampanii promocyjnej oraz Przygotowanie, koncepcja i realizacja kreatywnej Kampanii informacyjno-promocyjnej „Rodzina – źródło postaw i relacji” oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych. Zamówienie podzielone jest na 8 części tematycznych związanych z celebracją świąt:

 1. Dzień Pokoju – 21.09
 2. Dzień bez Przemocy – 02.10
 3. Dzień Uśmiechu 05.10
 4. Dzień Praw Rodziny – 22.10
 5. 100-lecie Niepodległości – 11.11
 6. Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci – 19.11
 7. Dzień Ochrony Praw Dziecka – 20.11
 8. Dzień Życzliwości – 21.11
 9. Dzień Praw Człowieka – 10.12
 10. Wigilia – 24.12

Powyższe zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia doprowadzają do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu. Inne zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców.

Jacek Sapa – Prezes Fundacji

 

Zawiadomienie o wyborze oferty - 09.08.2018 g. 15:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą: Przygotowanie, koncepcja i realizacja kreatywnej Kampanii informacyjno-promocyjnej „Rodzina źródło postaw i relacji” oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych.

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu publicznym o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zawiadamiam iż na przedmiotowe postępowanie wpłynęła jedna oferta od niżej wymienionego oferenta:
8Business Sp. z o.o. mieszcząca się pod adresem Rewolucji 1905 9/34, 90-273 Łódź
Wykonawca zaproponował wykonanie zamówienia za kwotę 319 240,00 brutto i otrzymał 80 punktów w ocenie oferty.
Oferta złożona przez 8Business jest uznana za najkorzystniejszą ofertę i spełnia warunki określone przez zamawiającego w przetargu nieograniczonym.
Oferent zaproponował cenę mieszczącą się w szacunkowej wartości zamówienia.

Jacek Sapa – Prezes Fundacji