Ogłoszenie o zamówieniu/Unieważnienie postępowania nr FN.ZP.9.2018.MK.

10.10.2018

Warszawa, dnia 10 października 2018 r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:

w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Opracowanie, projekt i druk materiałów do Kampanii edukacyjno – informacyjnej, „Bezpieczna droga” w ramach projektu Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej ukierunkowanej na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną”.

Nr sprawy. FN.ZP.9.2018.MK.

Zamawiający, Fundacja Narodowego Dnia Życia zawiadamia, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nr FN.ZP.9.2018.MK. na zadanie „Opracowanie, projekt i druk materiałów do Kampanii edukacyjno – informacyjnej, „Bezpieczna droga”  zostało unieważnione na podstawie  art. 93 ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t,j.  Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

Uzasadnienie faktyczne.  Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z powodu: nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne. Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity DZ. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm).

 

Powyższa informacja zostaje ogłoszona na : stronie internetowej www.dzienzycia.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Jacek Sapa Prezes Fundacji

                                                                                    

 

------------------------------------

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI z dnia 24.09.2018 roku

 

w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Opracowanie, projekt i druk materiałów do Kampanii edukacyjno – informacyjnej, „Bezpieczna droga” w ramach projektu Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej ukierunkowanej na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną”.

 

/files/1542577945/file/og_oszenie_o_zamowieniu.docx

/files/1542577945/file/SIWZ3.docx

/files/1542577945/file/Formularz_oferty_-_Za_acznik_1_do_SIWZ.docx

/files/1542577945/file/Za_acznik_2_do_SIWZ.docx

/files/1542577945/file/wzor_umowy_-_Za_acznik_3_do_SIWZ.docx

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty - FN.ZP.9.2018.MK 01.10.2018

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu udzielanym w przetargu nieograniczonym Ogłoszenie Nr FN.ZP.9.2018.MK.

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu udzielanym w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych –Ogłoszenie Nr FN.ZP.9.2018.MK, zawiadamiam iż na przedmiotowe postepowanie wpłynęła jedna oferta od niżej wymienionego oferenta

8Business Sp. z.o.o.  ul. Rewolucji 1905 9/3U 90-273 Łódź. Wykonawca zaproponował wykonanie zamówienia za kwotę 2 082 509,70 PLN brutto i otrzymał 72 punkty w ocenie oferty.

Oferta złożona przez 8Business Sp. z o.o. jest uznana za najkorzystniejszą ofertę i spełnia warunki określone przez zamawiającego w przetargu nieograniczonym.

Oferent zaproponował cenę mieszczącą się w szacunkowej wartości zamówienia.

Jacek Sapa – Prezes Fundacji