Ogłoszenie o zamówieniu /Zawiadomienie o zmianie/Modyfikacja SIWZ/Przedłużenie terminu/Unieważnienie postępowania - FN.ZP.3.2018.MK

22.10.2018

Warszawa, dnia 22 października 2018 r.

Numer postępowania: FN.ZP.3.2018.MK

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przygotowanie kamizelek odblaskowych dla 2 863 026  uczniów szkół podstawowych w całej Polsce oraz ich dostarczenie do wszystkich szkół podstawowych w Polsce oraz opracowanie, projekt i druk materiałów do Kampanii edukacyjno – informacyjnej, „Bezpieczna droga” w ramach projektu Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. 

Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia

00-538 Warszawa, ul. Wilcza 9

KRS: 0000325627, NIP: 7010175265, REGON: 141791050,

telefon: 609313316, adres internetowy: www.dzienzycia.pl.

jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do godziny 14.00 w dniu 22 października 2018 roku nie wpłynęła żadna oferta.

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie z powyższym, powodem unieważnienia postępowania jest brak wymaganej przepisami ustawy liczby ważnych ofert, a tym samym obiektywny brak możliwości wyboru przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.

 

Prezes Fundacji

/ - / Jacek Sapa

 

 

 

Numer postępowania: FN.ZP.3.2018.MK

Warszawa, 16 października 2018 r. 

 

 

ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przygotowanie kamizelek odblaskowych dla 2 863 026  uczniów szkół podstawowych w całej Polsce oraz ich dostarczenie do wszystkich szkół podstawowych w Polsce oraz opracowanie, projekt i druk materiałów do Kampanii edukacyjno – informacyjnej, „Bezpieczna droga” w ramach projektu Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotu zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania ofert z dnia 17 października 2018 roku, godz. 14.00 na dzień 22 października 2018  roku, godz. 14.00. Tym samym termin otwarcia ofert ulega zmianie z dnia 17.10.2018 r. na dzień 22.10.2018 r. Jednocześnie informujemy, że nie uległy zmianie miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert.

Wobec powyższego, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, zmianie ulega również treść ppkt  2 i ppkt 4 w pkt  XII pn.” MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT”  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  (SIWZ) - (zmiana dotyczy zmiany terminu składania ofert).

Przesunięciu ulegają odpowiednio także inne terminy, tj.: początek biegu terminu związania z ofertą jak również termin dotyczący wadium. Bieg terminu związania ofertą, który wynosi 30 dni rozpoczyna się wraz z upływem nowego terminu składania ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.

    Jacek Sapa Prezes Fundacji 

 

ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Modyfikacja tresci SIWZ

 

Zawiadomienie o zmianie terminu skłdania ofert  - Nowy Termin - 17 Października 2018 godz. 13:00

Nr ogłoszenia: FN.ZP.3.2018.MK

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz  modyfikacja SIWZ wraz ze zmianą terminu składania ofert

z dnia 09 października  2018 roku na dzień 17 października 2018 r

 

 

Data publikacji:                              30.08.2018

Rodzaj  zamówienia:                     usługi

Tryb zamówienia:                           przetarg nieograniczony

 

Do  wszystkich  uczestników  postępowania  w  trybie  przetargu nieograniczonego  na  realizację  zadania  pn. „Przygotowanie kamizelek odblaskowych dla 2 863 026  uczniów szkół podstawowych w całej Polsce oraz ich  dostarczenie do wszystkich szkół podstawowych w Polsce (z wyłączeniem uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego) w trybie przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze. zm.) zwanej dalej „Ustawą” Zamawiający, tj. Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia, modyfikuje zapisy ogłoszenia o postępowaniu oraz treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

 

W ogłoszeniu przedmiotem zamówienia  jest:

„Przygotowanie kamizelek odblaskowych dla 2 863 026  uczniów szkół podstawowych w całej Polsce oraz ich  dostarczenie do wszystkich szkół podstawowych w Polsce (z wyłączeniem uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego) „

W ogłoszeniu przedmiotem zamówienia powinno być: 

Przygotowanie kamizelek odblaskowych dla 2 863 026  uczniów szkół podstawowych w całej Polsce oraz ich dostarczenie do wszystkich szkół podstawowych w Polsce oraz opracowanie, projekt i druk materiałów do Kampanii edukacyjno – informacyjnej, „Bezpieczna droga” w ramach projektu Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

 

W SEKCJI II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA jest:

 1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200 tys. euro na przygotowanie kamizelek odblaskowych dla 2 863 026 uczniów szkół podstawowych w całej Polsce(z wyłączeniem uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego) oraz ich  dostarczenie do wszystkich szkół podstawowych w Polsce, w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku.
 2. RODZAJ ZAMÓWIENIA: dostawy.
 3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA: Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200 tys. euro na przygotowanie kamizelek odblaskowych dla 2 863 026  uczniów szkół podstawowych w całej Polsce (z wyłączeniem uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego) oraz ich  dostarczenie  do wszystkich szkół podstawowych w Polsce, w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku, w maksymalnie 14 partiach.
 4. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 roku.

 

W SEKCJI II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA powinno być:

 1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200 tys. euro na Przygotowanie kamizelek odblaskowych dla 2 863 026  uczniów szkół podstawowych w całej Polsce oraz ich  dostarczenie do wszystkich szkół podstawowych w Polsce oraz opracowanie, projekt i druk 2 863 026 szt. ulotek  do Kampanii edukacyjno – informacyjnej, „Bezpieczna droga” w ramach projektu Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
 2. RODZAJ ZAMÓWIENIA: usługi i dostawy.
 3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA: Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200 tys. euro na przygotowanie kamizelek odblaskowych dla 2 863 026 uczniów szkół podstawowych w całej Polsce oraz ich  dostarczenie  do wszystkich szkół podstawowych w Polsce, w terminie do dnia 28 grudnia 2018 roku oraz opracowanie, projekt i druk 2 863 026 szt. ulotek według własnego projektu  do Kampanii edukacyjno – informacyjnej, „Bezpieczna droga” w ramach projektu Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
 4. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie później jednak niż do dnia 28 grudnia 2018 roku.

 

W SEKCJI IV: PROCEDURA jest:

 1. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  1. Termin składania ofert: 09 października 2018 r. do godz. 13.00 na adres: Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia, Al. Niepodległości 245/17, 02-009 Warszawa.
  2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, opisanej w sposób następujący: „Oferta  - realizacja zamówienia publicznego nr FN.ZP.3.2018.MK”. NIE OTWIERAĆ PRZED 09.10.2018 r. godz. 14.00”.
  3. Tryb otwarcia ofert: publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w dniu 09 października  2018 roku, o godz. 14.00 00 w siedzibie Fundacji, Al. Niepodległości 245/17, 02-009 Warszawa.

 

W SEKCJI IV: PROCEDURA powinno być:

 1. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 1. Termin składania ofert: 17 października 2018 r. do godz. 13.00 na adres: Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia, Al. Niepodległości 245/17, 02-009 Warszawa.
 2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, opisanej w sposób następujący: „Oferta  - realizacja zamówienia publicznego nr FN.ZP.3.2018.MK”. NIE OTWIERAĆ PRZED 17.10.2018 r. godz. 14.00”.
 3. Tryb otwarcia ofert: publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w dniu 17 października  2018 roku, o godz. 14.00 00 w siedzibie Fundacji, Al. Niepodległości 245/17, 02-009 Warszawa.

 

 

Ogłoszenie o Zamówieniu – Przetarg Nieograniczony z dnia 30.08.2018

Ogłoszenie o zamówieniu FN.ZP.3.2018.MK

 

Wyjaśnienia na wniesione zapytania do treści SIWZ.

Zamawiający, Fundacja Narodowego Dnia Życia z siedzibą w Warszawie, wykonując dyspozycję art. 38 ust. 1 pkt ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuje Wykonawców, że otrzymała następujące zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1.
Czy ilość kamizelek podana w SIWZ – 2863026 jest na pewno prawidłowa?

Odpowiedź 1.
Tak. Wielkość zamówienia została oszacowana w sposób prawidłowy. Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ w tym zakresie.

 

Pytanie 2.
Jeżeli postępowanie dotyczy ww. ilości czy termin realizacji to na pewno wskazany w SIWZ 20.12.2018r.?

Odpowiedź 2.
Wskazany w SIWZ termin realizacji zamówienia jest prawidłowy. Zamówienie należy zrealizować do 20 grudnia 2018 r.

 

Pytanie 3.
Czy zamawiający zdaje sobie sprawę z tego, że realizacja zamówienia wg podanych wyżej kryteriów(bardzo duża ilość w bardzo krótkim czasie) nie jest możliwa, nawet dla największych producentów tego typu asortymentu na świecie?

Odpowiedź 3.
Zamawiający wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia dostosował opis przedmiotu zamówienia do możliwości rynku i uznał że w przedmiotowe zamówienie nie utrudnia wzięcia w nim udziału więcej niż jednemu wykonawcy.

 

Pytanie 4.
W związku z chęcią wzięcia udziału w ogłoszonym przez Państwa przetargu na dostawę kamizelek fluorescencyjnych chcielibyśmy otrzymać logotyp Funduszu Sprawiedliwości w celu umieszczenia go na modelu kamizelki?

Odpowiedź 4.
Logotyp do pobrania w linku poniżej.

Księga znaku

 

Pytanie 5.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienia dotyczące kwesti wielkości i umieszczenia logotypu.

Opowiedź 5.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienia dotyczące kwestii wielkości i umieszczenia logotypu. Problem polega na tym, że zakładany w OPZ minimalny wymiar logotypu jest zbyt duży w stosunku do przodu kamizelek (szczególnie w małym wymiarze).

Odpowiedź 5.
Zamawiający zmieni zapisy Załącznika nr 2 do SIWZ w przedmiotowym zakresie.

W związku z powyższym działając w trybie art. 38 ust. 4 Ustawy, Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SIWZ w nw. zakresie zmiany zapisu pkt IV ppkt 6.: Zapis dotychczasowy : „Wzór logo Funduszu Sprawiedliwości , do umieszczenia w formie nadruku na przedzie kamizelki odblaskowej. Nadruk na koszulce odblaskowej winien być w kolorze czarnym wg poniższego wzoru”, otrzymuje brzmienie:„Wzór logo Funduszu Sprawiedliwości , o wymiarach: Rozmiar S: 120×90. Rozmiar M: 130×100. Rozmiar L: 150×115 do umieszczenia w formie nadruku na przedzie kamizelki odblaskowej. Nadruk na koszulce odblaskowej winien być w kolorze czarnym wg poniższego wzoru.”
Zamawiający informuje, że naniesione poprawki i uzupełnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania ofert oraz pozostałych treści SIWZ pozostają bez zmian.Powyższe wyjaśnienie zamieszczono, na stronie internetowej Zamawiającego www.dzienzycia.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 13.09.2018 r.

 

Pytanie 6.
Pkt b " łącznej wartości co najmniej 200.00 zł brutto" - czy chodzi o kwotę dwieście złotych polskich brutto ?

Odpowiedź 6.
Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w pkt 2.2) b) Rozdz. V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY.

Prawidłowy zapis tego punktu brzmi: "łącznej wartości co najmniej 200 000 złotych polskich brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych"

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ staja się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

 

Pytanie 7.
pkt 3 - czy jest to pkt 3 w ramach pkt 2 (Wykonawcy ubiegający się o zamówienie powinni spełniać warunki zgodnie z art. 22 ust. 1b Pzp w zakresie: ) czy ppkt c pkt 2 (zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca powinien wykazać, że w okresie trzech lat od upływu terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, należycie zrealizował dostawę: )

Odpowiedź 7.
Zamawiający nie zmienia tego zapisu i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pkt 3 - nie jest pkt 3 w ramach punktu 2. Punkt ten określa warunki, jakie winien spełniać wykonawca, przystępujący do zamówienia, poza spełnieniem warunków określonych w pkt 1 i w pkt 2. Punktu tego nie należy traktować jako jako ppkt c wariantowego w stosunku do ppkt a i ppkt b.

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ staja się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

 

Pytanie 8.
Jeśli następuje interpretacja pkt 3 nie jest wariantowa to czy zapis nie powinien brzmieć:

„ zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca powinien wykazać, że w okresie trzech lat od upływu terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, należycie zrealizował dostawę:

 1. minimum 200 tys. sztuk odzieży, albo
 2. 200 tys. sztuk materiałów reklamowych sygnowanych marką firmy (tzw. "gadgetów"),

w ramach maksymalnie dwóch zamówień, z których każde zostało zrealizowane w okresie nie dłuższym niż dwa miesiące od zawarcia umowy, o łącznej wartości co najmniej 200.00 zł brutto, albo

 1. w okresie trzech lat od upływu terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, należycie zrealizował dostawę o zasięgu międzynarodowym, w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy od zawarcia umowy, o łącznej wartości co najmniej 200 000 zł brutto"

Odpowiedź 8.
Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w pkt 3 Rozdz. V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY, na następujący:

"3. W okresie trzech lat od upływu terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, należycie zrealizował, w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy od zawarcia umowy, o łącznej wartości co najmniej 200 000 zł, dostawę o zasięgu międzynarodowym :

 1. minimum 200 tys. sztuk odzieży, albo
 2. min. 200 tys. sztuk materiałów reklamowych sygnowanych marką firmy (tzw. "gadgetów").

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ staja się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

 

Pytanie  9.
W wypadku dostaw międzynarodowych stawka VAT wynosi 0. Czy nie jest zasadnym doprecyzowanie tego w pkt 3 (lub ppkt c)

Odpowiedź 9.
Zamawiający nie zmianie zapisu i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający nie uznaje konieczności doprecyzowania wysokości stawki VAT w niniejszym postępowaniu, z uwagi na to, że rozliczenia związane z zakupem oraz sprzedażą towarów i usług pomiędzy Polską a pozostałymi krajami Unii Europejskiej i krajami nie będącymi członkami UE , regulują stosowne przepisy do których Zamawiający musi się stosować.

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ staja się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

 

 

Jacek Sapa, Prezes Zarządu