Ogłoszenie o zamówieniu / zawiadomienie o wyborze - FN.ZP.8.2018.MK

18.09.2018

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11.09.2018r. udzielanym w procedurze przewidzianej dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi – przetargu nieograniczonym Ogłoszenie FN.ZP.8.2018.MK.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SOPZ

Zał nr 1 - Oświadczenie

Zał nr 2 - Formularz ofertowy

Zał nr 3 - Istotne dla stron postanowienia umowy

Zał nr 4 - Wykaz osób

Zał nr 5 - Wykaz usług

Zał nr 4 do Istotne dla stron postanowienia umowy – wzór odbioru częściowego

Zał nr 5 do Istotne dla stron postanowienia umowy – wzór protokołu zdawczo – odbiorczego

 

Zawiadomienie o wyborze oferty - FN.ZP.8.2018.MK - 18.09.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu udzielanym w procedurze przewidzianej dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi – przetargu nieograniczonym Ogłoszenie Nr FN.ZP.8.2018.MK.

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu udzielanym w procedurze przewidzianej dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi – przetargu nieograniczonym Ogłoszenie Nr FN.ZP.8.2018.MK, zawiadamiam iż na przedmiotowe postepowanie wpłynęła jedna oferta od niżej wymienionego oferenta:

Winkler Innovation Group Sp. z o.o. Sp. k. mieszcząca się pod adresem ul. Targowa 27/1, 90-043 Łódź. Wykonawca zaproponował wykonanie zamówienia za kwotę 4 365 554,00 brutto i otrzymał 86 punktów w ocenie oferty.

Oferta złożona przez Winkler Innovation Group Sp. z o.o. Sp. k. jest uznana za najkorzystniejszą ofertę i spełnia warunki określone przez zamawiającego w przetargu nieograniczonym.

Oferent zaproponował cenę mieszczącą się w szacunkowej wartości zamówienia.

Jacek Sapa – Prezes Fundacji