Ogłoszenie o zamówieniu / zawiadomienie o wyborze - FN.ZP.7.2018.MK

17.09.2018

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 07.09.2018r. udzielanym w procedurze przewidzianej dla zamówień na usługi społeczne – przetargu nieograniczonym Ogłoszenie FN.ZP.7.2018.MK.

Zleceniodawca przedłuża termin składania ofert do dnia 17.09.2018 do godz. 13:00.

SIWZ

Ogłoszenie

Zał nr 1 - Formularz oferty

Zał nr 2 do SIWZ

Zał nr 3 do SIWZ

Zał nr 4 - SOPZ

Zał nr 5 - Wzór umowy

Protokół odbioru częściowego zał. nr 3 do umowy

Protokół końcowy – zal. nr 4 do umowy

 

Zawiadomienie o wyborze oferty - FN.ZP.7.2018.MK - 17.09.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu udzielanym w procedurze przewidzianej dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi – przetargu nieograniczonym Ogłoszenie Nr FN.ZP.7.2018.MK.

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu udzielanym w procedurze przewidzianej dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi – przetargu nieograniczonym Ogłoszenie Nr FN.ZP.7.2018.MK, zawiadamiam iż na przedmiotowe postepowanie wpłynęła jedna oferta od niżej wymienionego oferenta:

Jacek Branicki EVENT BOX mieszcząca się pod adresem Kongresowa 5/7 m. 54, 93-376 Łódź. Wykonawca zaproponował wykonanie zamówienia za kwotę 943 069,18 brutto i otrzymał 75 punktów w ocenie oferty.

Oferta złożona przez Jacek Branicki EVENT BOX jest uznana za najkorzystniejszą ofertę i spełnia warunki określone przez zamawiającego w przetargu nieograniczonym.

Oferent zaproponował cenę mieszczącą się w szacunkowej wartości zamówienia.

Jacek Sapa, Prezes Fundacji