Ogłoszenie o zamówieniu / zawiadomienie o wyborze - FN.ZP.5.2018.MK

17.09.2018

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31.08.2018 udzielanym w procedurze przewidzianej dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi – przetargu nieograniczonym Ogłoszenie Nr FN.ZP.5.2018.MK.

Ogłoszenie o zamówieniu

Zał nr 1 - Formularz ofert

Zał nr 2 - SOPZ

Zał nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Zał nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Zał nr 5 - Wzór umowy

 

Zawiadomienie o wyborze oferty - FN.ZP.5.2018.MK - 17.09.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu udzielanym w procedurze przewidzianej dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi – przetargu nieograniczonym Ogłoszenie Nr FN.ZP.5.2018.MK. 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu udzielanym w procedurze przewidzianej dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi – przetargu nieograniczonym Ogłoszenie Nr FN.ZP.4.2018.MK, zawiadamiam iż na przedmiotowe postepowanie wpłynęła jedna oferta od niżej wymienionego oferenta:

Kineskop Sp. z o.o. mieszcząca się pod adresem ul. Aleksandra Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław. Wykonawca zaproponował wykonanie zamówienia za kwotę 240 000,00 brutto i otrzymał 85 punktów w ocenie oferty.

Oferta złożona przez Kineskop Sp. z o.o. jest uznana za najkorzystniejszą ofertę i spełnia warunki określone przez zamawiającego w przetargu ograniczonym.

Oferent zaproponował cenę mieszczącą się w szacunkowej wartości zamówienia.