Ogłoszenie o zamówieniu / zawiadomienie o wyborze - FN.ZP.4.2018.MK

17.09.2018

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31.08.2018 udzielanym w procedurze przewidzianej dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi – przetargu nieograniczonym Ogłoszenie Nr FN.ZP.4.2018.MK.

Ogłoszenie o zamówieniu

Zał nr 1 - Formularz oferty

Zał nr 2 - SOPZ

Zał nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Zał nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Zał nr 5 - Wzór umowy

Zał nr 6 - Do ogłoszenia

 

Pytania i odpowiedzi

Pytanie

W związku z ogłoszonym przetargiem FN.ZP.4.2018.MK, i chęcią naszej spółki do stanięcia w przetargu, chciałam uszczegółowić i doprecyzować formę dokumentów, które będę dołączać do oferty:

Jako firma będziemy korzystać z usług podwykonawców, na dzień składania oferty, nie możemy zadeklarować jakie podmioty będą nam wykonywały te realizacje , z wzg na brak detali  technicznych i artystycznych  zamówienia, ( punkt XX ogloszenia dopuszcza nie znajomosc podwykonawcow na dzien skladania oferty)

Czy możemy złożyć oświadczenie o wykorzystaniu podwykonawców przy realizacji zamówienia, jak w takiej sytuacji mamy potraktować punkty z dokumentów:

Punkt 2. tabela B.  czy mamy wykreślić tabelę , bo nie znamy firm czy wpisać jakieś informacje ?
Punkt  4. Co należy zawrzeć w tej tabeli ?

Załącznik 3
Punkt III Jak mam wypełnić ten punkt załącznika gdy podwykonawca nie jest jeszcze znany?

Załącznik nr 6
Czy poprawne będzie na stronie 3 wpisanie we wszystkich tabelach tylko danych spółki którą reprezentuje ?
Czy do udokumentowania doświadczenia wystarczą listy rekomendacyjne, z informacja kiedy i na jaka kwote byly wykonane zlecenia ,od kontrahentów?

 

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie, uprzejmie informujemy.

Jeśli jest to możliwe i wiadome na etapie składania ofert, Wykonawca składając ofertę winien podać wykaz proponowanych podwykonawców (ich nazwy), wraz z podaniem danych na temat procentowego udziału w realizacji zamówienia, a więc części, którą wykonawca zamierza ewentualnie powierzyć podwykonawcom. Jeżeli na etapie składania ofert, nie jest to możliwe, wykonawca składając ofertę winien wpisać we właściwiej tabeli (w formularzu ofertowym), że zamierza korzystać w realizacji zamówienia z pracy podwykonawców. Po otwarciu ofert, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wezwie w ustalonym przez siebie terminie Wykonawców, których dokumenty są niekompletne, do ich uzupełnienia, W przypadku nie uzupełnienia dokumentów we wskazanym przez Zamawiającego terminie,  oferta danego Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

Brak wpisu w powyższej tabeli , uznany będzie za informację, że wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawców realizacji zamówienia. W tym przypadku nie będzie możliwe uzupełnienie oferty w trybie art. 26 ust. 2 Prawa zamówień publicznych.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty - FN.ZP.4.2018.MK - 17.09.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu udzielanym w procedurze przewidzianej dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi – przetargu nieograniczonym Ogłoszenie Nr FN.ZP.4.2018.MK.

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu udzielanym w procedurze przewidzianej dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi – przetargu nieograniczonym Ogłoszenie Nr FN.ZP.4.2018.MK, zawiadamiam iż na przedmiotowe postepowanie wpłynęła jedna oferta od niżej wymienionego oferenta:

Orange Studio Animacji Sp. z o.o. mieszcząca się pod adresem ul. Piekarska 50, 43-300 Bielsko – Biała. Wykonawca zaproponował wykonanie zamówienia za kwotę 929 000,00 brutto i otrzymał 82 punktów w ocenie oferty.

Oferta złożona przez Orange Studio Animacji Sp. z o.o. jest uznana za najkorzystniejszą ofertę i spełnia warunki określone przez zamawiającego w przetargu ograniczonym.

Oferent zaproponował cenę mieszczącą się w szacunkowej wartości zamówienia.