Dzień Praw Człowieka został uchwalony przez ONZ w 1948 r. Doświadczenia II Wojny Światowej były wciąż otwartą raną. Politycy z całego świata pragnęli jasno i głośno przypomnieć o prawach każdego człowieka. Temat jest aktualny także i dzisiaj. Wciąż bowiem istnieją pokusy, aby umniejszać godność i szacunek dla drugiego. Co więcej, często sami tych praw pozbywam się względem siebie. Może czas to zmienić?

Doświadczenie historyczne Polaków w szczególny sposób uświadamia nam znaczenie praw człowieka. Polska, która o której niepodległość przelewały krew pokolenia, która padła ofiarą najbardziej zbrodniczych reżymów, przez którą przetaczały się fronty najkrwawszych wojen – doskonale rozumie, co znaczy brak poszanowania dla najbardziej fundamentalnych praw.

Prawa człowieka przysługują każdemu z racji urodzenia, obowiązują na całym świecie i nie można się ich zrzec. Istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią dowolnie regulowane, wszyscy ludzie mają prawo do ich respektowania od społeczeństwa, w którym żyją, pamiętając że wolność jednego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność innego człowieka.

Artykuł 1. Powszechnej deklaracji praw człowieka stanowi:

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie
w duchu braterstwa.

Tak więc podstawowe prawo każdego z nas, to prawo do życia. To prawo powinno być chronione tak przez każdego człowieka, jak i władze państwowe oraz organizacje i instytucje społeczne.

Każdy człowiek ma prawo do poszanowania własnej godności i do szacunku jako osoba. Każdy człowiek, niezależnie od miejsca zamieszkania, koloru skóry czy stanu posiadania ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania, prawo do głoszenia swoich poglądów i uznawania wszędzie jego podmiotowości prawnej. Mamy prawo do pracy i godnego życia w pokoju.

Prawa człowieka służą temu, by człowiek mógł się rozwijać. Tworzą przestrzeń, w której człowiek może stawać się pełniej człowiekiem.

Czy jednak samo istnienie praw jest gwarancją, że są respektowane? Dobrze wiemy, że nie.

Pokój na świecie zaczyna się w sercu człowieka, życie jest chronione, jeżeli darzymy szacunkiem
i miłością siebie samych i każdego innego człowieka. Jesteśmy wolni, jeżeli nie poddamy się żadnemu zniewoleniu – wewnętrzna wolność to cecha, którą kształtujemy wzrastając w kochającej rodzinie